ALGEMENE VOORWAARDEN LOONTOTAAL

Bekijk pdf algemene voorwaarden LOONTOTAAL

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

 1. LoonTotaal: opdrachtnemer de vennootschap onder firma: LoonTotaal V.O.F. gevestigd te 9291 CK Kollum op het adres Voorstraat 14, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67684165,
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan LoonTotaal opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan LoonTotaal zich jegens opdrachtgever heeft verplicht alle werkzaamheden te verrichten waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht betreffende personeels- en salarisadministratie worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Partijen: LoonTotaal en opdrachtgever.
 5. Loket.nl: het online salarispakket waar LoonTotaal en opdrachtgever gebruik van maken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing zowel op alle aanbiedingen en de acceptatie daarvan als op iedere overeenkomst tussen LoonTotaal en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien opdrachtgever uit meerdere opdrachtgevers bestaat zijn deze opdrachtgevers voor de nakoming hoofdelijk verbonden jegens LoonTotaal.
 3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door LoonTotaal uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst door LoonTotaal ondertekend retour is ontvangen, tenzij hier schriftelijk uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst zal telkens voor de duur van een kalenderjaar worden verlengd, tenzij geldig is opgezegd.
 3. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk gebeuren tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
 4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 sub 2, dan kan de opdrachtgever indien hij/zij dat uiterlijk drie maanden voor de beëindigd schriftelijk aangeeft, nog gedurende maximaal drie maanden in het daaropvolgende kalenderjaar loongegevens van LoonTotaal raadplegen voor wat betreft de afsluiting administratieve verwerking betreffende het voorafgaande kalenderjaar tegen betaling van het geldende tarief zoals dat van toepassing was op het moment van beëindigd van de overeenkomst. Dit artikel is niet van toepassing indien de overeenkomst vanwege een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever door LoonTotaal wordt ontbonden.
 5. Indien opdrachtgever niet op de in artikel 3 sub 2 voorgeschreven wijze opzegt, of niet heeft opgezegd, maar geen gegevens ter verwerking (meer) bij LoonTotaal aanbiedt ofwel zodanig weinig gegevens ter verwerking bij LoonTotaal aanbiedt dat LoonTotaal in redelijkheid mag aannemen dat opdrachtgever de overeenkomst niet meer gestand wenst te doen, heeft LoonTotaal recht op een direct opeisbare boete van 50% van de aan opdrachtgever gefactureerde bedragen in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin LoonTotaal geen gegevens zodanig weinig gegevens ter verwerking heeft ontvangen. Voorstaande boete geldt onverminderd het recht van LoonTotaal om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 6. De overeenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de overeenkomst tussen LoonTotaal en Loket.nl om welke reden dan ook tot een einde komt. LoonTotaal zal de opdrachtgever over een mogelijk einde van de overeenkomst met Loket.nl zo tijdig mogelijk informeren. In voorkomende gevallen zal LoonTotaal proberen voor de opdrachtgever een volwaardig alternatief te vinden.

Artikel 4 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van LoonTotaal zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en tijdens de voor haar geldende normale kantoortijden.
 2. Alle aanbiedingen vervallen veertien dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
 3. Alle door LoonTotaal genoemde prijzen en aanbiedingen of anderszins zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 4. LoonTotaal is gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen met het door de consumentenprijsindexcijfer berekende percentage dat door Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.
 5. De opdrachtbevestiging van de zijde van LoonTotaal wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 6. Loontotaal is niet gebonden aan kennelijke schrijffouten en ander omissies in de aanbiedingen indien de Opdrachtgever in alle redelijkheid had kunnen of moeten beseffen dat de betreffende informatie niet de juiste bedoelingen van LoonTotaal inhoudt.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. LoonTotaal bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 2. De opdrachten worden door LoonTotaal aanvaard met terzijde stelling van de artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.
 3. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, heeft LoonTotaal het recht bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever te laten verrichten door derden. LoonTotaal is gerechtigd de declaraties van derden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van een opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 5. Indien het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien er voor zover een wijziging of aanvulling financiÎle of kwalitatieve consequenties heeft, zal LoonTotaal opdrachtgever daaromtrent zo mogelijk van tevoren inlichten.
 7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van LoonTotaal en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

Artikel 6 – Verplichtingen van LoonTotaal

 1. LoonTotaal zal zich ervoor inspannen haar verplichtingen, voortvloeiend uit iedere tussen partijen gesloten overeenkomst, naar beste weten en kunnen te vervullen.
 2. LoonTotaal verplicht zich alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen geheim te houden. Tenzij zij ingevolge een wettelijke voorschrift tot openbaarmaking is gehouden. Informatie geldt als vertrouwelijk indien zulks door opdrachtgever is meegedeeld dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsverplichtingen voor LoonTotaal mochten gelden, wordt het dossier van opdrachtgever een jaar na beëindigd van de overeenkomst door LoonTotaal bewaard. Na deze termijn van een jaar staat het LoonTotaal zonder aankondiging vrij het dossier te vernietigen.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst kunnen LoonTotaal niet worden tegengeworpen indien deze het gevolg zijn van niet aan hem toerekenbare omstandigheden.
 2. Van een aan LoonTotaal niet toe te rekenen omstandigheid als bedoeld in het voorgaande lid is in ieder geval sprake (doch niet uitsluitend) indien de verhindering tot het verlenen van de dienst wordt veroorzaakt door: -ziekte binnen LoonTotaal; -niet door opzet of grove schuld van LoonTotaal veroorzaakte gebreken aan de door LoonTotaal bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, computerprogramma’s, vervoermiddelen of behuizing; -niet door grove schuld of opzet van LoonTotaal veroorzaakt verlies van ten behoeve van de Overeenkomst gebruikte documenten of andere gegevensdragers.
 3. In gevallen als genoemd in het eerste lid is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever door het uitblijven van de dienst niet aan een op hem rustende verplichting kan voldoen.
 4. Indien het door omstandigheden als genoemd in het tweede lid van dit artikel voor LoonTotaal in het geheel niet meer mogelijk is een dienst te verlenen, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft LoonTotaal recht op een evenredig deel van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 8 – Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen, gegevens en bescheiden die LoonTotaal voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig acht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan haar te verschaffen.
 2. LoonTotaal heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever vrijwaart LoonTotaal tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de werkzaamheden samenhangen.
 4. LoonTotaal mag het door opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat haar schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en bescheiden.

Artikel 9 – Betalingen en retentierecht

 1. LoonTotaal is gerechtigd een naar billijkheid vast te stellen voorschot in rekening te brengen voor de door haar te verrichten werkzaamheden alvorens zij met de uitvoering daarvan aanvang neemt.
 2. Betaling dient zonder korting, verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op een door LoonTotaal te bepalen wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke is met stipte betaling van een factuurbedrag of gedeelte van een factuurbedrag is LoonTotaal gerechtigd de schriftelijke bescheiden alsmede digitale bescheiden van opdrachtgever onder zich te houden ( retentierecht) totdat volledige betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 4. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is opdrachtgever bij niet-betaling jegens LoonTotaal in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim raken over het openstaande factuurbedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger zou zijn, in welk geval de wettelijke handelsrente is verschuldigd.
 5. Indien opdrachtgever binnen de termijn zoals vermeld onder lid 2 van dit artikel het factuurbedrag niet of niet volledig heeft voldaan aan LoonTotaal, is opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag 15% aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan LoonTotaal.
 6. Alle gerechtelijke kosten voor invordering van de vordering van LoonTotaal komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Het openstaande factuurbedrag(en) is terstond opeisbaar indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of, een aanvraag doet om te worden toegelaten tot de WSNP of aan de zijde van opdrachtgever sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. LoonTotaal zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag hetgeen zijn (schade) verzekering uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uikering overgaat, is de schade van LoonTotaal beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van LoonTotaal voor opdrachtgever.
  Mocht LoonTotaal om wat voor reden dan ook aansprakelijk zijn, waarbij vast komt te staan dat de schade waarvoor LoonTotaal aansprakelijk is hoger is dan het bedrag dat de verzekeraar van LoonTotaal uitkeert of het laatste factuurbedrag, ondanks het hiervoor vermelde over aansprakelijkheid, dan keert LoonTotaal in alle gevallen maximaal een bedrag van € 5.000,00 uit.
 2. LoonTotaal is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever aan LoonTotaal.
 3. LoonTotaal is niet aansprakelijk voor een bedrag hoger dan  € 5.000,00 voor wat voor gevolgen dan ook, directe/indirecte bedrijfsschade of onder welke benaming dan ook. Mocht LoonTotaal om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn voor bepaalde gevolgen, directe/indirecte bedrijfsschade dan is LoonTotaal niet voor een hoger bedrag aansprakelijk zoals vermeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. LoonTotaal behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producenten van de geest welke LoonTotaal gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan na schriftelijke toestemming van LoonTotaal.

Artikel 12 – Klachten en verjaring

 1. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij LoonTotaal schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.
 2. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door LoonTotaal geleverde goederen, ook die zich nog bij of onder opdrachtgever bevinden, blijven eigendom van LoonTotaal, totdat er volledig is betaald door opdrachtgever voor alle geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoedingen.
 2. LoonTotaal behoudt zich het eigendom van de goederen eveneens voor hetgeen opdrachtgever LoonTotaal verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke LoonTotaal goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten van opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14 – Privacy

 1. LoonTotaal neemt ten opzichte van de persoonsgegevens, welke met toestemming en/of in het kader van een juiste uitvoering van de overeenkomst verwerkt de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de bescherming van de privacy van opdrachtgever in acht. LoonTotaal handelt hiermee in overeenstemming met de regelgeving zoals onder meer is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Het privacybeleid van LoonTotaal is te raadplegen op de website van LoonTotaal en zal op verzoek van opdrachtgever hem toe worden gezonden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen LoonTotaal en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen LoonTotaal en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar LoonTotaal zijn kantoor heeft, tenzij een dwingende bepaling zich hiertegen verzet.