Gebruikelijk loon echtpaar

Van een ondernemersechtpaar heeft de vrouw alle aandelen in een BV. Man en vrouw zijn in dienst bij deze BV. Ze hebben ieder ook een eenmanszaak. De vrouw heeft een salaris van ongeveer 60% van het wettelijk gebruikelijk loon. Bij de man is dat ongeveer 45%. De Belastingdienst corrigeert de salarissen na een controle van enkele boekjaren tot het wettelijk gebruikelijk loon. Terecht?

Werkzaamheden
Man en vrouw geven desgevraagd aan de volgende werkzaamheden voor de BV te verrichten: de markt onderzoeken, desk research (nieuwe klanten en leveranciers vinden), desk research (nieuwe takken van sport), actief de markt onderzoeken door middel van reizen en bezoeken aan potentiële klanten en leveranciers (field research), bijhouden van trends in de markt (tijdschriften, gesprekken en internet), bijwonen van seminars, organiseren van logistieke zaken met betrekking tot leveringen aan klanten/van leveranciers (bestaand+nieuw), verzenden van officiële documenten via DHL, facturen maken en opvolgen, facturen betalen + verwerken, CMR’s maken, B/L-instructies opstellen, draft B/L controleren c.q. aanpassen, transport regelen, trucks en zeevracht, inkopen van voor de bedrijfsvoering benodigde zaken, onderhouden van de facilitaire voorzieningen, evaluatie van de resultaten van (markt)onderzoeken, evaluatie van resultaten m.b.t. desk research, evaluatie van resultaten field research, gesprekken voeren over financiële resultaten, gesprekken over de jaarcijfers en besprekingen aangaande de bedrijfsstrategie. Bovendien geven ze aan dat alle werkzaamheden in onderling overleg worden verdeeld, afhankelijk van de omstandigheden en de urgentie op dat moment, waarbij eenieder in ieder geval in de basis alle werkzaamheden kan verrichten, hetgeen ook doorgaans kenmerkend is voor een klein familiebedrijf.

Overwegingen rechter
Mevrouw stelt dat haar werkzaamheden het best vergeleken kunnen worden met die van een secretaresse, waarvoor een lager loon van gemiddeld € 2.500 bruto per maand gebruikelijk is.

Hier gaat de rechter niet in mee. Mevrouw heeft namelijk verklaard kernactiviteiten te verrichten voor de BV, waardoor zij een grotere verantwoordelijkheid voor de onderneming draagt en (ook) meer en andere activiteiten verricht dan een secretaresse.

Ook verder ziet de rechter geen aanleiding voor een lager gebruikelijk loon dan het normbedrag. Mevrouw heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij haar werkzaamheden in deeltijd heeft verricht. De enkele stelling dat haar zoon sinds oktober 2012 steeds meer werkzaamheden is gaan uitvoeren, is daartoe onvoldoende. Ook uit overige gegevens valt dit niet af te leiden. Dat in verband met een gecrashte server geen stukken meer kunnen worden overlegd, is een omstandigheid die voor rekening en risico van mevrouw komt. Bovendien geldt dat de wettelijke normbedragen niet naar tijdsevenredigheid worden toegepast.

De rechter vindt bovendien dat mevrouw niet aannemelijk heeft gemaakt dat de BV in een structurele verliessituatie verkeerde waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar zou worden gebracht indien jaarlijks het gebruikelijke loon zou zijn uitgekeerd. Dat de BV in twee van de gecontroleerde jaren een verlies heeft geleden, maakt nog niet dat sprake is van een structurele verliessituatie.

Voor meneer, die beweert dat zijn werkzaamheden het best vergeleken kunnen worden met een reguliere vertegenwoordiger, komt de rechter tot een gelijkluidend oordeel.

Oordeel rechter
De Belastingdienst heeft het loon voor de gecontroleerde jaren terecht gesteld op het wettelijke gebruikelijk loon.

Let op: Dit is een curieus praktijkgeval waarin een echtpaar eerst een zeer uitgebreide lijst van – deels zeer verantwoordelijke – werkzaamheden presenteert, en vervolgens beweert dat hier een veel lager salarisniveau bij past. Als DGA moet u de bewijslast van een lager gebruikelijk loon dan de wettelijke norm zeer serieus nemen.